Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü

İstanbul'da yapılan her türlü imalat, bakım/onarım, altyapı ve inşaat projeleri çalışmalarında ve faaliyet süresince hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları çıkmaktadır. İstanbul'da üretilen bu hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığının; taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak ve hafriyat toprağının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetler; ilgili Kanunlar ve Yönetmelikler hükümleri doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, yürütülmektedir.

5216 Sayılı "Büyükşehir Belediyeleri Kanunu",
3194 Sayılı "İmar Kanunu",
4925 Sayılı "Karayolu Taşıma Kanunu",
2872 Sayılı "Çevre Kanunu",
25406 Sayılı "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği",
27533 Sayılı "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığının kontrolü ile ilgili çalışmalar 08/02/2002 yılından itibaren "Hafriyat Toprağı ve İnşaat Molozlarının Kontrolü Yönergesi" kapsamında yürütülmeye başlanmıştır.

"Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" nin 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesinden sonra, İlgili Yönetmeliğin "Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi" amacı ve Yönetmelik hükümleri kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.  

Söz konusu Yönetmelik 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Atıkları Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" in yürürlüğe girmesi sonrası değiştirilmiştir.

26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun ile Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle Bakanlığın uhdesinde olan denetleme yetkisi ve idarî yaptırım kararlarını verme yetkisini çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına devredebileceği hükmü getirilmiş olup, İstanbul'da Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının denetim ve idari yaptırım yetkisi: Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Mayıs 2008 tarih ve 2008/6 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Büyükşehir Belediyemize devredilmiştir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı