Cihazlar

Atık Su Analizlerinde Kullanılan Cihazlar
 

AKM DÜZENEĞİ:Ölçüm prensibine göre su numunelerinin standart bir cam lifli filtre kağıdından süzülmesi ve filtre kağıdının 105 0C de etüvde kurutulması sonucu elde edilen kalıntılar AKM olarak isimlendirilir.


Ph METRE:pH Metre ile; pH elektrodu test çözeltisine daldırılarak sabit değer dijital gösterge de görününceye kadar ölçüm tuşuna basılır.Numunenin pH değeri ve sıcaklığı belirlenir.
SPEKTROFOTOMETRE: Spektrofotometre ile numunelerimizin Kimyasal Oksijen İhtiyacı (K.O.İ.),Biyolojik Oksijen İhtiyacı (B.O.D.) analizleri yapılmaktadır. Sonuçlar LCD ekrandan otomatik olarak okunur.

YAĞ-GRES ÜNİTESİ: Yağ-Gres tayininde Sokslet ekstraksiyon cihazı ile yağ miktarı ölçülmektedir. Bu metot, su ve atıksu örneklerinde polar, ağır petrol fraksiyonları mevcut olduğunda kullanılır. Çözünebilen metalik sabunlar asidifikasyon ile hidroliz edilirler. Örnekte bulunan yağlar ve katılar veya viskoz gres filtrasyonla sıvı örnekten ayrılır. Soxhlet cihazında bir çözücüyle yapılan ekstraksiyondan sonra geride kalan kalıntının içerdiği çözücü evapore edildikten sonra yağ ve gres içeriğinin belirlenmesi için tartılır.

Kömür Analizlerinde KullanılanCihazlar:
KALORİMETRE: Kalorimetre ile yaklaşık olarak 1 (Bir) gr. ağırlığındaki kömür numunesinin, bomba metoduyla yakılması sonucu üst ısıl değeri bulunur. Sonuçlar LCD ekranlı cihazımızdan otomatik olarak okunarak yazıcıdan çıktı alınır

KARBON-KÜKÜRT CİHAZI: Karbon-Kükürt Tayin Cihazı ile yaklaşık olarak 250 mg’lık numunelerin 1300 +5 0 C sıcaklıkta, kayıkçıklar yardımıyla yakılması ile kükürt ve karbon miktarları elde edilir. Ölçüm metodu örneğin yakılması ve gazların analizi de infrared soğurma ilkesine göredir.
KÜL FIRINI: Yaklaşık olarak 0,5- 1 gr olarak alınan numuneler metodun gerektirdiği sıcaklıklarda  ve sürelerde, krozeler içinde yakılır, yanma öncesi ve yanma sonrası sonuçlar formüle edilerek numunemizin külü  ve uçucusu yüzde (%) olarak hesaplanır 

MUKAVEMET CİHAZI: Mukavemet Tayin Cihazı ile briket kömür numunelerinin dayanıklılığı Kg/cm2 oarak hesaplanır.
NEM TAYİN CİHAZI: Nem Tayin Cihazı ile numunelerin 105 0C ye kadar ısıtılıp sabit tartıma gelmesi sağlanarak % Nem miktarı ölçülür.

Kömür Analizleri İçin Numune Hazırlama Cihazları:

ÇEKİÇLİ KIRICI: Numuneler yaklaşık olarak  4-6 mm boyutuna kadar küçültülür.
KONİK KIRICI: Numuneler yaklaşık olarak 0,5 mm boyutuna kadar küçültülür
ÖĞÜTÜCÜ: Kömür numunelerinin analiz yapacağımız boyuta (0,1- 0,2 mm) gelmesinin son aşamasıdır.  
ELEK: Kömür numunelerinin analiz yapacağımız boyuta (0,1- 0,2 mm) olduğunun ispatı için kullanılır  

Atık Yağ Analizlerinde Kullanılan Cihazlar:

Mikrodalgada numune hazırlama:
Metal analizleri için atık yağ ve katı matrikslerin mikrodalga ile ısıtılarak yüksek ısı ve basınçlı ortamda saf asitle parçalanarak çözünmesini sağlar.

ICP-OES (Radyal): Numune, yüksek sıcaklıkta ısıtılarak maddenin dördüncü hali olarak kabul edilen  plazma haline dönüştürülür. Plazma haline dönüşen malzemeler belirli bir ışıma yapar. Numunemizde bu tür bir ışıma yaparak dedektör üzerine düşen ışıma miktarı ile de belirli dalga boylarında ışımalar yapan malzemelere göre belirlenerek hangi elementten ne miktarda bulunduğu tayin edilir.

GAZ  KROMOTOGRAFİ:Bir karışımdaki iki ya da daha fazla bileşenin, hareketli (taşıyıcı) bir faz yardımıyla, sabit (durgun) bir faz arasından değişik hızlarda hareket etmeleri esasına dayanır. Kromatografik yöntemlerle, kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirine çok yakın bileşenlerden oluşan karışımları, tümüyle, kolayca ve kısa sürede ayırmak olanaklıdır.

İYON  KROMOTOGRAFİ:

Sıvı Yakıt Analizlerinde Kullanılan Cihazlar

AKMA  BULUTLANMA CİHAZI: Numunenin ön ısıtılmasına takiben, numune orantılı bir şekilde soğutulur ve 3 derecelik kademelerle akış karakteri gözlemlenir. Numunenin hareket ettiği en düşük sıcaklık akma noktası olarak kaydedilir. Petrol türevi numunelerin bulutlanma ve soğuk filtre tıkanma noktası bu cihazda tespit edilir.

ALEVLENME  NOKTASI  TAYİNİ :

Petrol ürünü numunesinin,kapağı kapatılmış bir numune kabı içerisinde karıştırıcı ile sürekli olarak karıştırılıp yavaş ve sabit bir ısıtma hızı ile ısıtılarak belirli sıcaklık aralıklarıyla, karıştırma
işleminin durdurularak küçük bir alev, açıklıktan numune kabı içerisine yöneltilerek numune üzerindeki buharın tutuştuğu en düşük sıcaklık tayini yapılır.

SANTRİFUJ: Numune belliçözücü  kimyasal karışımlardan ilave edilerek  geçirildikten sonra metodun gerektirdiği sıcaklık ve devir sayısında belli sürede döndürülerek , petrol türevi malzemenin su ve tortu tayini yapılır.

VİSKOZİTE: Petrol türevi numunelerin uygun orifis (Saybolt Universal veya Saybolt Furol) kullanılarak metodun gerektirdiği sıcaklıkta 60 ml numunenin akışkanlığı (viskozite) belirlenir.

DANSİMETRE: Petrol türevi numunelerinin uygun dansimetreler kullanılarak metodun gerektirdiği sıcaklıkta(15 °C)  yoğunluğu belirlenir.

Genel Amaçlı Kullanılan cihazlar:

SAFSU CİHAZI: Cihazdan Minimum 5 Megohm.cm (M?.cm) direncinde,  maksimum 0.2 mikrosimens/cm (µS/cm)  iletkenliğinde, maksimum 30 ppb  T.O.C. miktarı olan analitik su ve Minimum 18.2 (M?.cm) direncinde,  maksimum 0.055 (µS/cm)  iletkenliğinde, maksimum 1 ppb  T.O.C. miktarı olan ultra saf su   elde edilmektedir.

DESİKATÖR: İçindeki silikajeller sayesinde nemsiz bir ortam olan fanuslar sabit tartımdaki numunelerimizin çalışmalar esnasında ortamdan nem kapmamasını sağlar.

ELEKTRONİK TERAZİ: Çeşitli kapasitelerde ve hassasiyetteki terazilerimiz analizlerimizin hemen hemen her safhasında kullandığımız vazgeçilmez laboratuvar cihazlarımızdır.  ETÜVLER : Çeşitli kapasitelerde ve farklı sıcaklık hassasiyetlerindeki etüvlerimiz laboratuarımızın vazgeçilmez cihazlarıdır. 

    
    
SU BANYOSU :
TERMOKUPL :

HAVALANDIRMALI, YANGINA DAYANIKLI TÜP VE KİMYASAL  DOLABLARIAĞIRLIK SETLERİ

 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı