Genel Bilgi

GENEL BİLGİ

 

   İstanbul kentine yurtiçinden ve yurtdışından ticari veya üretim maksatlı olarak getirilen her türlü tehlikeli ve zararlı kimyevi maddelerin, halkın can ve mal güvenliğini sağlanması bakımından şehir içerisindeki işletme ve üretici depoları ile diğer amaçlı depolamaların Büyükşehir Belediyesinin bilgisi, kontrolü ve izni dahilinde yapılması gerekir.

   5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin u bendi patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespitini, fabrika ve sanayi kuruluşlarının yangın ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlenmesini, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatların verilmesini Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları arasında saymıştır.

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER

Tehlikeli Kimyasal maddeler Uluslararası sınıflandırmada 9 Sınıfa ayrılmıştır.

1.Sınıf Kimyasal MaddelerPatlayıcı Maddeler”,

     

Patlayıcılık ve piroteknik etki elde etmek için imal edilen, depolanan, satılan, kullanılan vb. maddeleri (dinamit, barut, ateşleme fitileri, dinamit kapsülleri, nitrogliserin vb. ile çeşitli maytap, işaret ve şenlik fişekleri gibi maddeler) kapsar.Bunlarla ilgili her türlü kontrol ve denetim Mülki amirliklerin yetkisinde olup Emniyet Müdürlüğünce, 14/08/1987 tarih ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük”hükümlerine göre yürütülür.

2.Sınıf Kimyasal Maddeler; “Gazlar”

 

     

Özelliklerine göre, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış, basınç altında bir sıvıda çözünmüş veya soğukta bastırılarak sıvılaştırılmış gazlar olarak ayrılırlar.Bu gazlar, sadece kabın parçalanmasına neden olabilecek özellikte olabileceği gibi yanıcı ve zehirli özelliklere de sahip olabilmektedir.

3.Sınıf Kimyasal Maddeler,  “Alev Alabilen Sıvılar”

 

   

Bu sınıfta yer alan sıvılar kapsamına 65 0C veya daha düşük sıcaklıkta tutuşabilir bir buhar oluşturabilen alev alabilen, saf sıvılar, sıvı karışımları, katıların sıvılardaki çözeltileri veya süspansiyonları ( Boya,vernik, lak ve benzeri ) girer.

4.Sınıf Kimyasal Maddeler“Alev Alabilen Katılar”:

 

     

Özelliklerine göre; alev alabilen katılar; kendiliğinden ısınıp, tutuşarak yanabilen maddeler;  su ile temasında, yanıcı gaz oluşumuna yol açan maddeler (Taşıma şartlarında kolayca tutuşabilen veya sürtünme nedeniyle ortaya çıkabilecek hafif sıcaklık artışları sonucu tutuşup yanabilen ve patlayıcı sınıfına dahil edilmeyen) ile su ile temasında yanıcı özellikte gaz oluşumuna yol açan katı maddeler olarak alt sınıflara ayrılırlar.

5.Sınıf kimyasal Maddeler:Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitleri”

 

     

Bu sınıfta yer alan maddeler kapsamına; kendileri yanıcı olmamakla beraber, genellikle oksijen oluşturarak veya başka bir mekanizma ile diğer maddelerin yanmasına yol açan veya katkıda bulunan maddeler ile kendiliğinden patlayarak parçalanma, çok hızlı yanma, şok veya sürtünme etkisine duyarlık, başka maddelerle hızlı bir şekilde birleşme ve göze zarar verme özelliklerinden bir veya birkaçına sahip organik peroksitleri ve benzerleri, girer.

6.Sınıf Kimyasal Maddeler: “Zehirli ve Mikrop Bulaştırıcı Maddeler”

 

     

Bu sınıftaki maddeler özelliklerine göre;  Zehirli maddeler; ve Mikrop bulaştırıcı maddeler olarak iki alt guruba ayrılır. Bu kapsamdaki maddelerin yutulması, solunması veya deri ile teması sonucunda  insan sağlığının bozulmasına, yaralanmaya ve ölüme yol açabilmekte, gaz halinde olanlar zehirli veya boğucu olabilmekte; insanlarda veya hayvanlarda hastalığa yol açtığı deneyimlerle bilinen veya bundan şüphe edilen mikroorganizmaları veya bunların toksinlerini içeren maddeler bu sınıfta yer almaktadır.

7.Sınıf Kimyasal Maddeler, “Radyoaktif Maddeler”

, Birim kütle başına aktiviteleri 70 kBq/kg dan daha büyük olan herhangi bir radyoizotop veya bu radyoizotopun bileşikleri veya bunların başka maddelerle karışımları bu sınıfa girmektedir. Bu sınıftaki maddeler Başbakanlığa bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetki ve sorumluluğundadır.

8.Sınıf Kimyasal Maddeler: “Aşındırıcı ( Korrozif ) Maddeleri”

Bu sınıfta; canlı dokular ile temasında ağır hasar oluşturan maddeler ile taşıma sırasında başka materyaller üzerine dökülünce fiziksel hasar oluşturan veya korozyona (paslanma veya aşınmaya) yol açan kimyasal bakımdan reaktif maddeler girer.

9.Sınıf Kimyasal Maddeler ; “Diğer Tehlikeli Maddeler”

 


Yukarıda sayılan madde ve ürünlerin dışında kalan diğer tehlikeli madde ve ürünleri bu sınıf içinde değerlendirilir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı