Çalışmalar ve Projeler

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Depolanması; Tesis İnceleme Formu:

Şehrin muhtelif yerlerinde özel ve kamu sektörüne ait işletmelerde tehlikeli kimyevi maddeler kullanılmakta, üretilmekte ve depolanmaktadır. Depolama işleminden kaynaklanabilecek risk faktörünün en aza indirilesi konusunda veri tabanı oluşturulmak üzere bir çalışma yapılmaktadır.

Çalışmalar esnasında ruhsatlı işletmeler faaliyet konularına göre, işletmede bulundurulan kimyasallar, çalışan personel, üretim kaynaklı kirleticiler ve bertaraf şekilleri, tehlikeli kimyasal bulunduruluyor ise depolama koşulları, ilgili mevzuatlar kapsamında gerekli bildirimlerde bulunup bulunmadığı, tesis acil önlem planı vb. bilgiler alınmaktadır. İşletme yetkililerinin beyanı dikkate alınarak yapılan bu çalışmalarda tesislerde mevzuatlar konusunda bilgilendirmeler de yapılmaktadır.

AB normları ile uyumlaştırılmış ulusal mevzuatta belirlenmiş olan ilkeler göz önünde bulundurularak;

Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, işletmeciye, kuruluşunda meydana gelebilecek, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olabileceği emisyon, yangın veya patlama olayının olumsuz etkilerini en aza indirmek için alınması gerekli tedbirler hakkında da bilgi verilmektedir. 

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak beyan suretiyle veya Müdürlük personeli denetimleri neticesinde tespit edilecek işletme ve işyerleri ile ilgili kimyevi madde sirkülasyonuna ait bilgilerin sürekli değerlendirmesiyle İstanbul’un riskli bölgelerini belirlemek, itfaiye, sağlık teşkilatı, akom vb. ile koordinasyon sağlanarak önceden bilgilendirilmek suretiyle, olası bir tehlike anında en uygun araç ve gereç ile süratli ve etkili müdahaleyi sağlamak için gerekli bilgi akışı sağlanacaktır.

İstanbul il sınırları içersinde belde halkının can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, çevrenin korunması, işyeri güvenliği, toplum sağlığının idamesi ve oluşabilecek kazaları önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.

 

Alınan bilgiler ve denetimler sonrasında; bilgisayar ortamında hazırlanacak program ile tehlikeli maddelerin üretildiği, kullanıldığı, işlendiği veya depolandığı kuruluşlara ait güncel veri ve kontrol akışı sağlanacaktır. 

Tesislerde olası bir afet durumunda Çevre Güvenliğinin sağlanması için üretim veya ticari amaçla depolanan kimyasal maddelerin tehlikelerinin ve güvenliliğinin bilinmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu amaçla Müdürlüğümüz il genelinde risk faktörlerini belirlemek, olası kazalar için önlem almak:

Amacı ile hazırlanan” TESİS İNCELEME FORMU” ile geniş kapsamlı bir çalışma başlatmıştır.

Risk faktörü

Aslında bu denetim Yangın ve diğer kazaların önlenmesi için alınacak tedbirler açısından RİSK faktörünü azalmak amacı ile yapılmaktadır.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı