Mevzuat

Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi

Kentleşme ve endüstrileşmeyle birlikte toplumsal ve teknolojik gelişmeye paralel olarak kimyasallar hayatın tüm alanında günlük yaşantımıza girdi/kimyasallar günlük yaşantımızda vazgeçilmezler arasında yer almaya başladı.

Bu gelişmenin ışığında ülkemizde kimyasalların üretimi, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, pazarlanması, satışı, taşınması, kullanımı; kullanım sonrası bertarafı her geçen gün önem kazanmakta ve bu önemle birlikte bazı sorunlar ve sıkıntılar yaratmakta, riskler taşımaktadır.

Yasalarımız; yaşanan veya yaşanacak sorunların, risklerin, zararların en aza indirilmesi için merkezî ve yerel yönetimlere, kimyasalların üretim ve üretim sonrasındaki aşamalarında arzu edilmeyen durumların yaşanmaması için başta merkezi ve yerel yönetimler olmak üzere tüm ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle birlikte, müşterek iş birliği yapılarak çalışmaların yürütülmesini beyan etmektedir.

Kısaca yasal düzenlemelerin başlıkları, yayınlandıkları Resmi Gazetenin tarih ve sayısı şunlardır:

1-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu  R.G:13.07.1982/17753

2-Büyükşehir Belediyesi Kanunu  R.G: 23.07.2004/25531

3-Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun Kanun: No.6269   Kabul Tarihi: 15.02.1954

4-Çevre Kanunu R.G. 11.08.1983/ 18132

5-Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük R.G:29.09.1987/19587

6- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkımda Yönetmelik   R.G: 11.12.2013/ 28848 Mükerrer

7-Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik R.G:26.12.2008/27092

8- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G:13.12.2014/29204

9--Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik R.G: 27.12.2007/26739

10- Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  R.G:06.08.2013/ 28730

 

11-Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  RG:25.01.2013/ 28539

 

12-Aerosol Kaplar Yönetmeliği  RG: 30.11.2000/24226

 

13-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik R.G: 19.12.2007/26735

 

14-Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik R.G: 24.10.2013/ 28801

 

 

15-Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik R.G:30.04.2013/ 28633                

16-Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik R.G:12.08.2013/ 28733

17- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

R.G (Mükerrer). 26.12.2008/27092-Değişiklik R.G: 10.11.2009/27402 ve 23.05.2010/ 27589

18-TSE'nin Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlar Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesiyle İlgili Tebliğ  (Tebliğ No: 2007/4

19- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Gaz Yakan Cihazlar Ve Basınçlı Ekipmanlar Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesiyle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)

20-Diş Ticaret Müsteşarlığının Asbest İthali İle İlgili 2008/6 Nolu Tebliği

21-Bakanlar Kurulunun 14.09.1991 Tarih Ve 91/2253 Sayılı Kararnamesinin Ek Kararı (Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar)

22- Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ” hazırlanmış ve R.G.18.08.2010 /27676

23- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, R.G.4 Temmuz 2011 PAZARTESİ/27984 (Mükerrer) Karar Sayısı: KHK/644

24-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik R.G. 10.08.2005 /25902

25-Büyükşehir Belediye Başkanlığı       Yanıcı, Parlayıcı Kimyevi Maddeler Depolama ve Denetim Yönetmeliği Anadolu Gazetesi: 28.11.1997/10418

26- 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu R.G.23/7/2004 Sayı :25531

27-   Çevre Koruma Müdürlüğü Görev ve Çalışma yönetmeliği

 

İlgili mevzuatlar çerçevesinde yapılan denetim ve incelemeler sonucunda; ilgili kurum-kuruluş veya şikayet sahibine bilgi verilmesi, kusur oranına göre tesisin faaliyetten men edilmesi için ilgili birime yazı yazılmaktadır.

 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı